مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: احكام بانوان
آيا استفاده از ادوكلن و عطر در خارج از خانه براي خانم ها اشكال دارد, با توجه به اين كه بوي عطر و ادوكلن بهتر از بوي عرق است كه ديگران را در محيط كار آزار مي دهد؟!


پاسخ:
در بعضي روايات از استعمال عطر براي خانم ها هنگام بيرون رفتن از خانه به شدّت مذمّت شده است .
پيامبر(ص)فرمود: .(1)
و در حديث مناهي , پيامبر(ع)از زينت كردن زن براي غير شوهرش نهي كرد و فرمود: .(2)
و از امام صادق (ع)آمده است : .(3)
اين احاديث در مواردي است كه زن براي بيرون رفتن از خانه , در ديد و منظر مردان نامحرم باشد, ولي اگر زن ازخانه خارج شود و در محل كارش نامحرمي نباشد و خود را خوشبو كند تا بوي عرق ندهد, اشكالي ندارد.

***
پاورقي:
1.وسائل الشيعه , ج 14 ص 114
2.همان , ص 115
3.همان , ص 113