مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: مسجد الحرام
چرا مسجد الحرام گفته مي شود؟


پاسخ:
مسجد الحرام به معناي مسجد و عبادت گاهِ داراي حرمت است. اين مسجد چون كعبه در ان قرار دارد، از حرمت و احترام ويژه اي برخوردار مي باشد. امام صادق(ع) فرمود: مسجد الحرام گفته اند، چون مشكران از ورود به آن محروم شدند و آنان مجاز نيستند به آن وارد شوند.[1]

***
پاورقي:
[1] شيخ صدوق، علل الشرايع، ج2، ص 101 و 102.