مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: الطاف الهي
چگونه مي توان از الطاف الهي بهره مند شد؟


پاسخ:
قرآن مجيد يكي از مهم ترين راه هاي جلب عنايت الهي را مجاهد و مبارزه با نفس مي داند و مي فرمايد: والّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا؛ كساني كه در راه ما جهاد كنند آن ها را به راه هاي خود هدايت خواهيم كرد.[1] امام صادق(ع) مي فرمايد: خوشا به حال بنده اي كه براي رضاي خدا با نَفْس خويش و خواسته هايش جهاد كند. هر كس بر سپاه هوا هاي نفس پيروز گردد رضايت خدا را فراهم ساخته است.[2]
كسي كه به هوا و هوس دل بسته است، از رحمت و نظر الهي محروم مي ماند. امام صادق(ع) فرمودند كه رسول خدا(ص) فرمود: هر كس هرچه را كه نفسش بخواهد بخورد، خداي متعال به وي نظر نمي كند تا اين كه خود را از اين امر باز بدارد و يا اين امر را ترك كند.[3]
از روايات استفاده مي شود كه سجده هاي طولاني در جلب نظر الهي مؤثر است. امام صادق(ع) مي فرمايد: وقتي بنده نماز به جا آورد و سپس سجدة شكر نمود،پروردگار متعال پرده از ميان او و ملائكه بر مي دارد و مي گويد: اي ملائكة من! به بندة من نظر كنيد كه فريضة مرا ادا نموده و عهد مرا به جا آورده، سپس جهت شكر نعمت هايي كه به او عطا كرده ام مرا سجده كرده است. ملائكة من! كدام عطا سزاوار او است؟ ملائكه مي گويند: رحمت تو. خداوند مي فرمايد: سپس چه؟ ملائكه مي گويند: بهشت تو. خداوند مي فرمايد: سپس چه؟ ملائكه مي گويند: كفايت مهمات امور او. پروردگار مي فرمايد: سپس چه؟ هيچ يك از نعمت ها نمي ماند مگر اين كه ملائكه همه را مي شمارند. باز خداي متعال مي گويد: سپس چه؟ ملائكه مي گويند: ما چيزي نمي دانيم. آن گاه خداوند متعال مي فرمايد: شكر او را به جا مي آورم آن چنان كه او شكر مرا به جا آورد و به فضل خود به او اقبال مي نمايم و وجه خود را به او نشان مي دهم.[4]
راه سوم - خدمت به خلق بي بضاعت خدا است. اگر كسي چند تن از افراد بي بضاعت را درس بدهد كه قبول شوند، و چون پولي ندارند رايگان درس دهد قطعاً در معرض رحمت حق قرار خواهد گرفت.
راه چهارم - احترام و احسان به پدر و مادر است كه درياي رحمت خدا را به تلاطم مي آورد.
راه پنجم - دوستي كردن با اولياي الهي، توسل به ائمة اطهار، زيارت آنها و دشمن بودن با دشمنان خدا است.

***
پاورقي:
[1] عنكبوت (29) آية 69.
[2] بحارالأنوار، ج 70، ص 69.
[3] همان، ص 78.
[4] وسائل الشيعه، ج4، ص 1071 و 1072.