مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: اصلاح زنان
آيا اصلاح صورت زنان شرعاً اشكال دارد؟


پاسخ:
اصلاح صورت زنان نه تنها اشكالي ندارد، بلكه بدان سفارش شده است.
از امام صادق(ع) روايت شده: لا ينبغي لمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة و لا ينبغي لها ان تدع يدها من الخضاب و أن تمسحها بالحنّاء مسحاً و إن كانت مسنّة؛1 سزاوار نيست كه زن به خودش نرسد و خود را زينت نكند. بايد به خود برسد ولو قلاده يا گردنبندي به گردن بيآويزد و سزاوار نيست دستش را رنگ نكند ولو با حنا، گرچه آن زن سالمند باشد.
همچنين دربارة استحباب سرمه به چشم كشيدن براي مردان و زنان رواياتي نقل شده است. در مورد روغن مالي به بدن و زدودن موهاي اضافي بدن و شانه زدن به موها رواياتي نيز وارد شده است. حتي روايت شده كه مستحب است مردان ناخن هايشان را كوتاه كنند، ولي بلند گذاشتن ناخن ها براي زنان استحباب دارد.
البته اين زينت كردن ها براي زنان در موردي است كه باعث فساد نشود و در برابر نامحرم نباشد. اصلاح صورت زنان در صورتي كه براي شوهرشان باشد، (بسيار مطلوب است؛ ولي هنگامي كه از خانه خارج مي شوند در مرأ و منظر مردان نامحرم قرار مي گيرند. بايد طوري باشند كه باعث تهييج شهوت در ديگران نشوند و به گناه كمك نكنند.