مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: شهادت
در اين باره كه روزي به شهادت مي رسم، دعا و با تسبيح استخاره كردم. جواب درست بود. دوست دارم دربارة شهادت بيشتر بدانم. چه كنم تا به شهادت نزديك شوم؟


پاسخ:
اين كه انسان از خدا بخواهد شهادت در راه خودش را نصيب فرمايد، دعايي بسيار خوب و از جمله آرزوهاي نيكان و صالحان است.
امام صادق(ع) فرمود كه رسول خدا(ص) فرمود: بالاتر از هر نيكويي نيكي است تا آن كه شخصي در راه خدا كشته شود كه در اين صورت بالاتر از آن نيكي نيست.2
شهادت به معناي كشته شدن در ميدان نبرد، در هر موقع و زماني امكان پذير نيست. از اين رو در لابه لاي كلمات معصومان(ع) به نكات و دستورهايي بر مي خوريم كه در صورت عمل به آن اجر و مزد شهادت نصيب انسان مي شود.
پيامبر فرمود: هر كس با طهارت وضو بخوابد و همان شب بميرد، شهيد است.3
رسول گرامي اسلام فرمود: هر كسي كه از روي راستي و حقيقت طالب و خواهان شهادت باشد، پاداش شهادت به وي داده مي شود، اگر چه شهادت نصيب او نشود.4
آيا انسان مي تواند از نتيجة استخاره بفهمد كه به شهادت مي رسد؟ هرگز چنين نيست! اين طور نيست كه انسان مرگ و نوع آن را با استخاره به دست آورد، پس خوب است عاقلانه تر انديشيده شود و انسان رفتاري را پيشه كند كه خود را آمادة شهادت بكند كه اگر مرگ او فرا رسيد، هر چند در كارزار و جنگ نباشد، در حكم شهيد قرار گيرد.

***
پاورقي:
2 صادق احسان بخش، آثار الصادقين، ج10، ص 77، به نقل از فروع كافي، ج 5، ص 53.
3 همان، ص 79، به نقل از كنز العمّال، ج 15، ص 337.
4 همان، ص 80، به نقل از كنز العمّال، ج 4، ص 401.