مرکز پاسخگويي: پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: دزدي در جامعه
چرا در جامعه دزدي رواج يافته است ؟

پاسخ:
ج4- رواج ودزدي در جوامع به عوامل مختلفي بستگي دارد و جامعه ما هم مستثني از اين عوامل نيست .
1- ضعف ايمان.
2- فقر .
3- بيكاري.
1- ضعف ايمان : ضعف ايمان ناشي از كم توكلي است , كسي كه كم توكل است تمام عوامل و پديده ها را از نگاه مادي مي نگرد . ممكن است فردي در فقر زندگي كند. اما با قدرت ايمان و توكل به خداوند بر آن غالب شود و دست تبعدي به حقوق ديگران دراز نكند .
2- فقر : امام صادق «عليه السلام » مي فرمايند : {كاد الفقر ان يكون كفرا } ايشان مرز كفر وفقر را بسيار نزديك به هم معرفي مي كنند . شكاف بين فقير و غني باعث مي شود كه فقر دامنه اش درجامعه گسترش يايد و دزدي و تعدي به اموال ديگران زياد شود .
3- بيكاري : اين خصيصه را مي توان زير مجموعه فقر قرار دارد. يعني: وقتي كسي شغلي نداشته باشد و براي امرار معاش خود دچار مشكل باشد دست به دزدي مي زند .
به هر صورت هر يك از عوامل فوق به اندازه اي بر رواج دزدي در جامعه تأثير دارد و نمي توان منشأ همه دزدي ها را به يكي از عوامل فوق وابسته دانست در جامعه ما هم متأسفانه زمينه هر سه عامل فوق وجود دارد .