مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: فال گرفتن
آيا فال كامپيوتري و يا فال هاي ديگر صحت دارد؟


پاسخ:
هيچ يك از فال هاي مذكور از نظر عقل و شرع اعتباري ندراد. اما عقل به ما مي گويد تصميم گيري انسان بايد بر اساس انديشه و دور انديشي و مشورت با عاقلان مؤمن صورت گيرد و سرنوشت انسان نبايد با فال تعيين شود. فال گيري با كامپيوتر چگونه مي تواند از آيندة آدمي خبر دهد و يا روحيات او را بشناسد و بر اساس آن غيبت گويي نمايد؟! شرع مقدس نيز اين گونه مسائل را خرافه اي بيش نمي داند و هيچ يك از آن ها را تأييد نكرده است.
فال به تنهايي هيچ تأثيري در انسان ندارد آنچه منشأ اثرات،طرف فكر و تلقي نادرست از فال است؛ يعني كسي كه به آن چه فالگير مي گويد باور داشته باشد و به خود تلقين نمايد، چه بسا خود را ببازد و با مشكلاتي مواجه گردد. امام صادق(ع) مي فرمايد: تأثير يا بي تأثيري فال بد در روان تو تابع موضعي است كه در مقابل آن اتخاذ مي كني. اگر آن را ناچيز بداني، ناچيز خواهد بود. اگر آن را مهم بپنداري ، مهم خواهد بود و اگر به آن ترتيب اثر ندهي، هيچ و بي اثر خواهد بود.1
بنابراين هيچ اطميناني به فال نمي توان داشت تنها به صورت تفريح و تفنن مي توان به كار برد.

***
پاورقي:
1 الكافي، ج 8، ص 197.