مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: آب وضو
آب وضو خشك شود بهتر است يا آن را با حوله خشك كنيم؟


پاسخ:
در كتاب شريف وسايل الشيعه باب مستقلي در اين باره وجود دارد، مبني بر اين كه مستحب است آب وضو خود خشك شود. البته در اين كه آب وضو را با حوله يا دستمال تميزير خشك كنيم، مانعي ندارد، همان گونه كه در احاديث به چشم ميخورد.
از امام صادق(ع) در اين باره سؤال شد و حضرت فرمود: عيبي ندارد كه انسان پس از وضو گرفتن صورت خود را با پارچه تميز خشك كند.(1)
در مورد استحباب ترك آن از امام صادق(ع) نقل شده است: هر كس وضو بگيرد و از دستمال (حوله) استفاده كند، براي او يك حسنه نوشته ميشود و كسي كه وضو بگيرد، ولي از دستمال استفاده نكند، تا آن كه وضو خود خشك شود، براي او سي حسنه نوشته ميشود.(2)
پس حتماً حكمتي در استفاده نكردن از حوله و دستمال براي خشك كردن آب وضو وجود دارد كه آب وضو خودش خشك شود، بهتر است.

***
پاورقي:
1 - وسايل الشيعه، ج 1، كتاب الطهارة، باب 45، ص 333، حديث 2.
2 - همان، ص 334، حديث 5.