مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: دائم الوضو بودن
در روايات آمده: شب را با وضو خوابيدن مثل اين است كه روزه گرفتهايم. آيا ميتوان به جاي روزههاي قضا با وضو بخوابيم؟


پاسخ:
با وضو خوابين آثار و بركات زيادي دارد. امام صادق(ع) فرمود: كسي كه با وضو بخوابد، بسترش مثل مسجدش است؛(1) يعني مثل اين است كه در حال عبادت است. رسول خدا(ص) فرمود: هر كس با وضو بخوابد و در حال خواب مرگش فر رسد، در پيش خدا شهيد است.(2)
بايد توجه داشت اعمال مستحبي هر چه ثوابش زياد باشد، جاي اعمال واجب را نميگيرد. بنابراين با وضو خوابيدن جاي روزه يا نماز را نميگيرد و نميشود به جاي روزههاي قضا يا روزههاي مستحبي يا به جاي نمازهاي واجب و مستحب با وضو خوابيدن را حساب كرد.

***
پاورقي:
1 - محمد محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، ج 4، ص 3406، ماده نوم، شماره 20932.
2 - همان، شماره 20933.