مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: قبولي نماز
چگونه بفهميم كه نمازمان مورد قبول حق تعالي قرار گرفته است ؟


پاسخ:
از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود : كسي كه دوست دارد بداند نمازش قبول شده يا نه ؟ ببيند نمازش او را از فحشا و منكر باز داشته يا نه؟ پس به مقداري كه انسا را از فحشا باز ميدارد نمازش قبول است. قرآن ميفرمايد:ان الصلوه تنهي عل الفحشاء و المنكر(1) همانا نماز انسان را از فحشا و كارهاي زشت باز ميدارد.
امام صادق(ع) هم بر اين اساس ميفرمايد : نماز گزار بايد دقت كند آيا نمازش او را از بدي ها و
زشتيها باز ميدارد يا نه؟ يعني آيا سبب ميشود كه ديگر دروغ نگويد ، غيبت نكند ،تهمت نزد، مال مردم را نخورد و امثال آن ؟ اگر اين طور باشد بداند به مقداري كه او را ز بدي ها باز ميدارد نمازش قبول است.


***
پاورقي:
1)عنكبوت (29 ) ، آية 45.