مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: تعهد در درس خواندن
اگر كسي از ته دل قول بدهد مطالعه كند، ولي درس نخواند، چه ميشود؟


پاسخ:
اين شخص خوب است بداند:
قول دادن و سپس سرپيچي از آن، خلف وعده است كه از نظر اسلام خيلي زشت است. در برخي روايات از نشانه هاي نفاق و دورويي شمرده شده است.
امام صادق(ع) فرمود: سه خصلت است كه هر كه آن را واجد باشد، منافق خواهد بود، اگر چه روزه گير و نماز خوان باشد يا روزها روزه داشته و شبها قائم براي عبادت باشد:
- وقتي چيزي ميگويد و خبري نقل كند، دروغ بگويد؛
- هرگاه به كسي وعده و قول بدهد، خلف وعده نمايد و به قولش عمل نكند؛
- در امانت خيانت كند.(1)
هر اندازه به ديگري يا به خودش قول دهد درس بخوانم و مطالعه كنم، ولي بعد تخلف نمايد، به خودش ظلم كرده و عمر خود را تباه نموده است. خوب است تصميم جدي و مردانه بگيرد كه درس بخواند و خوب مطالعه نمايد.
به هر ميزاني كه انسان قول بدهد و عمل نكند، گرفتار ضعف تصميم و سستي اراده خواهد شد.
ضعف اراده يكي از عوامل شكست و بدبختي است. به عكس هر چه وعده داده عمل كند، به تدريج اراده قوي پيدا ميكند.

***
پاورقي:
1 - محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، ج 75، ص 229، حديث 10، چاپ بيروت.