مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: كيفيت نماز شب
فضائل نماز شب و كيفيت خواندن آن چيست؟


پاسخ:
نماز شب از فضايل بسياري برخوردار است و در آيات و روايات بدان تأكيد فراوان شده است.
امام صادق (ع) فرمود: شرف المؤمن صلاته بالليل و عز المؤمن كفّه عن اعراض الناس؛(1) شرافت مؤمن در گرو نماز شب است و عزت او در گرو خودداري از ريختن آبروي ديگران است.
پيامبر (ص) فرمود:همواره جبرئيل به نماز شب سفارش ميكرد تا گمان كردم كه بهترين امت من هرگز نخواهند خوابيد و شب زنده دار خواهند بود.(2)
از وصايا و سفارشهاي پيامبر (ص) به علي (ع) كه همواره تكرار ميكرد، سفارش به خواندن نماز شب بود. (3) علي (ع) فرمود: به ما اهل بيت دستور داده شده كه به مردم طعام بدهيم و در گرفتاريها مردم را ياري كنيم و هنگامي كه مردم خوابيدهاند، به نماز شب بايستيم. (4)
امام صادق (ع) فرمود: هر كس نماز شب نخواند، مغبون خواهد بود.(5)
پيامبر (ص) فرمود: هنگامي كه در نيمه شب انسان با خداي خود خلوت ميكند و مناجات مينمايد، خداوند دل او را نوراني ميكند و به ملائكهها ميگويد: ببينيد چگونه بنده من در نيمه شب با من خلوت كرده است؟ شما شاهد باشيد او را آمرزيدم.(6)
مردي خدمت اميرالمؤمنين (ع) آمد و گفت: من از نماز شب محروم شدهام. حضرت فرمود: گناهان تو مانع شده و توفيق را از تو سلب كرده است.(7)
در روايات فوائدي از قبيل: پاك شدن گناهان، سلامتي بدن، وسعت رزق و رضايت پروردگار بر نماز شب آمده است. (8)
كيفيت نماز شب
نماز شب 11 ركعت است. 8 ركعت به نام نافله شب، به صورت 4 تا دو ركعتي مانند نماز صبح خوانده ميشود و 2 ركعت به عنوان نماز شفع مانند نماز صبح و يك ركعت به نام نماز وتر خوانده ميشود. در نماز وتر بعد از خواندن سوره حمد، 3 مرتبه سوره قل هو الله احد و يك مرتبه قل اعوذ برب الناس و يك مرتبه قل اعوذ برب الفلق خوانده ميشود، سپس دست به قنوت برميداريد و در قنوت 40 مؤمن يا مؤمنه را دعا كنيد و بعد 70 مرتبه استغفر الله ربي و اتوب اليه ميگوييد و سپس 300 مرتبه العفو العفو گفته ميشود، بعد ركوع و سجدهها و تشهد و سلام را به جا ميآوريد.
وقت نماز شب از نيمه شب است تا اذان صبح.(9)

***
پاورقي:
1 - ميزان الحكمه، عنوان 2311.
2 - همان.
3 - همان.
4 - همان.
5 - همان.
6 - همان، عنوان 2312.
7 - همان، عنوان 2315.
8 - همان، عنوان 2314.
9 - تحريرالوسيله، ج 1، ص 136.