مرکز پاسخگويي: پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: معرفت الهي
چگونه معرفت الهي ورضايي پيدا كنيم ؟

پاسخ:
- به تصريح قرآن ايمان وعمل صالح موجب هدايت ورسيدن به مقام قرب الهي است .{ قد افلح من تزكي} بدرستيكه رستگار شدند كسانيكه نفس خويش را پاك كردند.
1- تزكيه درعمل يعني: بندگي و عبوديت و اخلاص در عمل انجام واجبات الهي به طور صحيح و به دوراز ريا وترك گناهان ومعاصي خلاصه ( عمل صحيح طبق رساله علميه مجتهد )
2- تزكيه دراخلاق دوري ازگفتار وكردار زشت وناپسند بدون رعايت واجب وحرام هيچ وقت به معرفت الله خواهيم رسيد مسله اساسي هم در حيات انسان همين تزكيه نفس است كه راهش دوري از آلودگيها وخلق وخوي شيطاني است. گناه وعصيان و كفر وشرك و نقطه مقابل تزكيه هستند حقيقت آن است كه خداوند عمل رافقط از اهل تقوي قبول مي كند.
امام صادق (ع) تقوي را تفسير مي كنند به اين كه : تقوي عبارت است از كه خداوند تورا آن جا كه امر فرموده غايب نباشيد وآنجا كه نهي كرده وحرام است تو رانبيند بايد اراده وپشت كار باشد كما اين كه در تمام امور حتي مسائل زندگي پشت كار عامل موفقيت است. تابرسد به امور آخرتي و تهزيب از علما نقل شده براي تحقق اين مسائل مراعات شود.
1- اعمالتان طبق رساله علميه باشد.
2- از محيط ها وافراد نامناسب دوري كنيد و يا رابطه رابه حد اقل برسانيد
3- مكانهاي شريفه مثل حرمهاي امامان معصوم ومساجد ومحضر علمايي كه شما را به ياد خدا مي اندازند مراوده داشته باشيد.

***
پاورقي:
منابع :
1- مجموعه مقالات تزكيه , استاد شجاعي.
2- گناهان كبيره شهيد دستغيب .
3- كتاب چهل حديث امام خميني« ره »
4- كتاب جهاد با نفس آيه الله مظاهري.
5- معراج السعاده مرحوم نراقي «ره »