مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: طلا براي مرد
چرا انگشتر طلا براي مرد حرام است؟


پاسخ:
فقها و دانشمندان علم فقه از رواياتي كه در مذمت زينت كردن مرد به وسيلة طلاي زرد وارد شده استفاده كرده اند كه زينت كردن مرد با طلاي زرد حرام است. امام صادق(ع) فرمود: اميرالمؤمنين(ع) فرمود: لا تختّموا بغير الفضّهْْ؛[1] انگشتر غير نقره به دست نكنيد. نيز امام صادق (ع) فرمود: لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب؛انگشتر طلا به دست نكن. باز فرمود : جعل الله الذهب في الدنيا زينهْْ للنساء فحرّم علي الرجال لبسه و الصلاهْْ فيه؛ خداوند طلا را زينت براي زنان قرار داده، پس بر مردان حرام كرده و نماز خواندن در ان را جائز ندانسته است.