مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: صله رحم
آيا صله رحم واجب است، اگر چه بي دين و بي نماز باشند؟ اگر امر به معروف اثر نكرد، چه كنم؟


پاسخ:
يكي از موضوعاتي كه بسيار بدان سفارش شده، صله رحم است، به حدي كه پيامبر(ص) فرمود: ثواب صله رحم زودتر از ثواب اعمال ديگر به انسان ميرسد.(1)
حتي اگر خويشاوند به انسان ظلم كرده باشد، باز سفارش شده به ديدار او برويد.
امام صادق(ع) فرمود: مردي نزد پيامبر (ص) آمد و گفت: خويشاوندي دارم كه مرا آزار ميدهد. تصمي گرفتم ديگر به ديدار او نروم. پيامبر(ص) فرمود: اگر به ديدار او نروي، خدا هم تو و هم او را رها خواهد كرد. آن مرد گفت: پس چكار كنم؟ پيامبر(ص) فرمود: هر كس تو را محروم كرد، به او عطا كن و هر كس از تو بريد، با او ارتباط داشته باش. هر كس به تو ظلم كرد، از او بگذر، اگر اين كار را كردي، خداوند پشتيبان تو خواهد بود.(2)
اگر خويشاوند انسان اهل نماز و عبادت نباشد يا برخي از كارهاي زشت را مرتكب شود، يا حرفهاي كفرآميز ميزند، با رفتن نزد او و ديدار وي، همراه با حُسن خلق ميتواند تحت تاثير قرار گيرد. كم كم خداوند او را هدايت كند. البته انسان نبايد به گناه گناهكار گرچه خويشاوند باشد، راضي باشد يا با او همنوا و همراه شود، بلكه با اخلاق خوب و برخورد مناسب و نصيحت دلسوزانه ميتواند در او تأثير بگذارد.
سعي كند با آگاهي از مراتب امر به معروف و نهي از منكر و شرايط آن، به اين مسئله عمل كند. در صورتي كه شرايط فراهم بوده و احتمال تأثير دهد، به نوعي نارضايتي و ناپسند بودن كارهايشان را تفهيم كند.

***
پاورقي:
1 - ميزان الحكمة، عنوان 1461، حديث 7038.
2 - همان، عنوان 1466، حديث 7067.