مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اديان و مكاتب
موضوع فرعي: بهشت حضرت آدم
بهشت حضرت آدم(ع) كجا است؟


پاسخ:
در اين كه بهشت آدم(ع) كدام بهشت (بهشت جاويدان، بهشت برزخي(1) و يا بهشت دنيا) بوده، اختلاف نظر وجود دارد. ظاهر اين است كه بهشت حضرت آدم ع) يكي از باغهاي پر نعمت و روح افزا يكي از مناطق سرسبز زمين بوده است، ولي جاي آن معلوم نيست. در تورات اين بهشت در كشور يمن(عدن) ذكر شده، اما در روايات اسلامي مورد تأييد قرار نگرفته است.
در رواياتي كه از اهل بيت(ع) رسيده، اين موضوع صريحاً آمده است. يكي از راويان ميگويد: از امام صادق(ع) راجع به بهشت آدم پرسيدم، امام فرمود: باغي از باغهاي دنيا بود كه خورشيد و ماه بر آن ميتابيد و اگر بهشت جاودان بود، هرگز آدم از آن بيرون رانده نميشد.(2)

***
پاورقي:
1. عبداللَّه جوادي آملي، تفسير تسنيم، ج 3،
2. تفسير نمونه، ج 1، ص 187.