مرکز پاسخگويي: پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: ياد خدا
چگونه بيشتربياد خدا باشيم تا دلمان آرام گيرد ؟

پاسخ:
ا زبهترين راههائيكه كه بتوان ياد حضرت حق و خداوند متعال را در دل زياد كرد اين است كه به اين باور و يقين برسيم كه هميشه در محضر خدا هستيم و هميشه و همه جا ما را مي بيند و بر تمام اعمال و رفتار و كردار و حتي نيات قلبها آ كاه است ، ان الله بكل شيء عليم . خداوند متعال بزبان گلايه و شكايت در قرآن مي فرمايد : ( الم يعلم بأن الله يري ) يعني خيلي ها باورشان نشده كه خداوند آنها را مي بيند اگر اين باور دروجود انسان بيايد ديگر هميشه بياد اوست و سعي ميكند آنطور كه او مي خواهد عمل كند راه اصلي و كلي براي ياد خدا همين بود كه ذكر شد . البته در كنار آن امور ديگري هم هست كه ياد خدا را د ردل زنده و زياد مي كند كه به بنده اشاره مي شود:
1 – تلاوت قرآن هر روز 50 آيه حد اقل
2 – نماز اول وقت با توجه و حضور قلب
3 – توسل به ائمه عليه السلام و زيارت قبور آنها
4 – شركت د رمجالس ديني
5 – نشست و بر خواست با كسانيكه انسان را به ياد خدا اندازند
6 – ترك مجالس گناه و غفلت
7 – انس و رابطه با وجود نازنين حضرت بقيهً الله عظم امام زمان ( عج ) كه مظهر بندة كامل خداوند است و خشنودي او خشنودي خداوند است . كلام را ختم ميكنم به روايتي از امام صادق ( ع ) كه فرمودند : اگر ميخواهي به كمال برسي هميشه خداوند متعال را حا ضر و ناظر بدان و خودت را در محضر او تصور كن ، كه اگر تو او را نمي بيني ، او تو را مي بيند و به حالات و اعمالت آ گاه است و اگر او را حاظر و ناظر نمي داني كه به مقام و عظمت او توهين كردي و او را خوار شمردي .