مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: دعاي معراج
دعاي معراج تا چقدر سند صحيح و معتبر دارد؟


پاسخ:
با مراجعه اي كه ما به كتاب ها و مصادر مختلف داشتيم، دعاي معراج را در كتاب البدالأمين يافتيم، كه اين كتاب با حذف واسطه ها و راويان اين دعا، آن را از بعضي از مردان ثقه و مورد اعتماد [بدون ذكر نام آن ها]، از عبدالجبّار بن كثير التّميمي اليماني، و او از امام صادق(ع) اين دعا را نقل مي كند.
البته نقل اين دعا از پيامبر گرامي اسلام(ص) مي باشد. كتاب گنج هاي معنوي اين دعا را با حذف راويان و واسطه هاي آن، و بدون نام بردن از شخصي، از حضرت علي(ع) و او از پيامبر گرامي(ص)، روايت مي كند.
با وجود چنين مداركي، نمي توانيم صد در صد صحّت و اعتبار سند اين دعا را تأييد نماييم، دعاهايي را كه اعتبار و اسناد آن ها به طور يقين براي انسان مشخّص نيست، مي توان آن ها را به قصد ثواب و براي تقرّب به درگاه الهي و اميد به استجابت خواند.
به علت تراكم نامه هاي رسيده به واحد، تنها به 11 سؤال شما پاسخ داده شد. در مكاتبات بعدي سعي نماييد سؤالاتي كه برايتان مهم و ضروري است حداكثر تا 10 سؤال ارسال كنيد تا جواب برايتان ارسال گردد.