مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اديان و مكاتب
موضوع فرعي: اتمام نماز
فلسفة اين كه بعد از اتمام نماز به طرف چپ و راست نگاه مي كنند چيست؟


پاسخ:
در روايتي از امام صادق(ع) آمده است: هنگامي كه در بين صف، نماز مي خواني، يك سلام به طرف راست و يك سلام به طرف چپ بده، چون كساني كه بغل تو نشسته اند، آنان نيز به تو سلام مي دهند.
در روايت ديگر علي بن جعفر مي گويد: برادرانم حضرت موسي بن جعفر و اسحاق و محمد را ديدم كه در نماز به طرف راست و به طرف چپ سلام مي دادند و مي گفتند: السلام عليكم و رحمة الله، السلام عليكم و رحمةالله.
ممكن است كساني كه بعد از سلام نماز به اين طرف و آن طرف نگاه مي كنند، متأثر از اين روايات باشند. اينان بايد وقتي كه صورت را به طرف راست و چپ ميگردانند بگويند: السلام عليكم و رحمة الله.
نيز ممكن است اين كار به جهت آن باشد كه اعلام كنند نماز تمام شده است، و چون تا قبل از سلام نمي توانستند به اين طرف و آن طرف رو بگردانند، بعد از اتمام نماز اين كار را مي كنند.