مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: احترام به والدين
وظيفة فرزند در برابر پدري كه هيچ گونه محبّتي از كودكي تا به حال نسبت به وي نداشته و او را از خود طرد كرده است و گاهي به او بدو بيراه مي گويد چيست؟


پاسخ:
پدر وظايف سنگيني در تربيت و نگهداري فرزند دارد و بايد به خوبي به وظايفش عمل كند. اگر نكند، نزد خدا معاقب و مورد سرزنش خواهد بود. در روايات وارد شده است كه خداوند پدر و ماردي كه فرزندش را عاقّ كند، يعني با اعمال و رفتار خود كاري كند كه فرزند مجبور شود نسبت به آنان بي مهري كند، از رحمت خود دور مي سازد.(1)
بنابراين پدر و مادر بايد به وظايف خود به خوبي عمل كنند.
امام صادق(ع) فرمود: نيكي به پدر و مادر واجب است، حتي اگر مشرك باشند.(2)
باز فرمود: اداي امانت به صاحب امانت (چه فردي خوب باشد و چه بد) واجب است و وفاي به عهد نسبت به آدم خوب و بد واجب است و نيكي به پدر و مادر واجب است، چه نيكوكار باشند و چه فاجر و بد.(3)
اگر فرزند نسبت به پدر و مادر با لطف و مهرباني رفتار كند، مي تواند كم كم در روحية پدر و مادر تأثير بگذارد. برخورد خوب و منطقي در برابر برخوردهاي نادرست پدر باعث مي شود دست از بد گفتاري و بد اخلاقي بردارد.
امام صادق(ع) فرمود: هر كس به پدر و مادر خويش نگاه خشم كند، گرچه پدر و مادر به وي ستم كرده باشند، خدا از وي نماز و عبادتي را نمي پذيرد.(4)
به خاطر اجر و پاداش دنيوي و اخروي بايد با ناسازگاري ها و بي محبتي هاي پدر بسازيد و صبر و استقامت پيشه كنيد و احترام به پدر را رعايت كنيد. خداوند به شما از لطف و مرحمت خود پاداش مي دهد.

***
پاورقي:
1)بحارالانوار، ج 74، ص 58.
2)ميزان الحكمه، عنوان 4203، حديث 22384.
3)همان، حديث 22382.
4)صادق احسانبخش، آثار الصادقين، ج 13، ص 346، به نقل از مرآت العقول، ج 10، ص 372 و مستدرك الوسائل، ج 2، ص 631.