مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: مهمان داري
اگر ميهماني به خانة كسي بيايد و از او بخواهد فيلم هاي مبتذل را به نمايش بگذارد، در حالي كه به اين كار تمايل ندارد، آيا مي تواند اين كار را انجام دهد يا خواسته ميهمان را رد كند گر چه ناراحت شود؟


پاسخ:
در اين گونه موارد وظيفة انسان، عمل به دستور الهي و فرمانبرداري از احكام ديني است. از ديدگاه اسلام و قرآن تنها امر خدا لازم الاطاعه است و هرگونه اطاعت و تسليم در برابر فرمان هاي مخالف دستور خدا شرك محسوب مي شود، زيرا در اين صورت براي خدا همتايي در نظر گرفته شده است. امام صادق(ع) مي فرمايد: من اطاع رجلاً في معصيه فقد عبده؛ كسي كه از انساني در معصيت پروردگارش اطاعت كند، او را پرستش كرده است.[4] امام علي(ع) ميفرمايد: لاطاعه لمخلوق في معصيه الخالق؛ هرگز اطاعت از مخلوق در معصيت خالق جايز نيست.[5] حتي در دين اسلام كه احترام به پدر و مادر در بالاترين درجه قرار گرفته كه احترام هيچ كس و هيچ چيزي به پاي آن نمي رسد، در صورت خواستن معصيت الهي از طرف پدر و مادر دستور داده شده كه از آنها اطاعت نكنيد. در فرض مذكور وظيفة شما آن است كه خواستة ميهمانتان را قاطعانه رد كنيد، هر چند رنجيده خاطر شود. رضايت خدا بر هر چيز ديگر ترجيح دارد. به اين نكته توجه داشته باشيد كه عدم تمايل قلبي به گناه، كافي نيست مگر انسان در شرايط خاص، به انجام گناه مجبور يا مضطر شود. هم چنين توجه داشته باشيد كه اگر فيلم هاي مبتذل و چيزهايي شبيه به آن در خانه خودتان است، سعي كنيد اين چيزها را از خانه تان خارج كنيد تا كسي (مهمان يا هر كس ديگر) چنين درخواستهايي از شما نداشته باشند.

***
پاورقي:
[4] وسائل الشيعه، ج18، ص91.
[5] نهج البلاغه، فيض الاسلام، قصار156.