مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: خود ارضايي
حكم خود ارضايي چيست؟ آيا كم و زيادش فرقي در حكم اصلي دارد؟ لطفاً كمي توضيح دهيد.


پاسخ:
خود ارضايي يا استمنا از نظر اسلام حرام و گناه است. قرآن كريم ميفرمايد: هر كس از راهي، غير از همسرش، شهوتش را دفع كند، از تجاوز كاران است.[1] يعني از حكم الهي و انساني تجاوز كرده است.
پيامبر اكرم(ص) فرمود: هر كس شهوتش را با دست ( و هر طريق ديگري غير از مسير طبيعي و ازدواج) دفع كند، مورد لعنت و نفرت خداوند است.[2]
امام صادق(ع) فرمود: خود ارضايي (يا دفع شهوت از غير مسير طبيعي) از گناهان بزرگ است.[3]
نيز فرمود: خداوند با نظر رحمت به استمنا كننده نمي نگرد.[4]
فعل حرام، عصيان و مخالفت با فرمان حق تعالي است. كم و زيادش در حكم اصلي تفاوت ايجاد نمي كند. هر مقدار به اندازة خود گناه است. اگر كم صورت گيرد، به اندازة خود و اگر زياد باشد، به همان اندازه، اما در مورد تعداد دفعات زياد، گناه ديگري هم هست و آن تكرار گناه است كه تكرار و اصرار بر گناه، گناه ديگري محسوب ميشود.
پيامبر اكرم(ص) فرمود: لا تنظروا الي صِغِرَ الذنب و لكن انظروا اِلي مَنِ اجتَر أتم؛[5] به كوچكي گناه منگريد، بلكه بر عظمت و بزرگي كسي بنگريد كه نسبت به او گستاخي و نافرماني كردهايد.

***
پاورقي:
[1]مؤمنون (23) آية 7.
[2]مستدرك، كتاب النكاح، ص 570.
[3]سيد عبدالحسين دستغيب، گناهان كبيره، ص 332.
[4]وسايل الشيعه، ج 14، ص 268.
[5]بحارالانوار، ج 77، ص 168.