مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: غسل جنابت
جنابت چه زماني اتفاق مي افتد و غسل آن كي واجب مي شود؟ آيا جز غسل عمل ديگري هم لازم است؟


پاسخ:
جنابت به دو صورت حاصل ميشود، ولي براي زنان و دختران كه ازدواج نكرده اند، اگر در اوج لذّت شهوي يا در اثر استمنا مايعي از آنان بيرون آيد، حكم مني دارد و بايد غسل جنابت انجام دهند.
انجام غسل جنابت به خودي خود مستحب است، اما براي نماز و كارهايي كه وضو لازم دارند، واجب ميشود. اگر فردي دچار عمل استمنا شود، كار حرامي انجام داده و بايد توبه و استغفار كند و دست از عمل زشت خود بردارد. عادت به اين عمل زشت انسان را به بدبختي و امراض گوناگون ميكشاند و باعث عذاب اُخروي ميشود. از امام صادق(ع) آمده است: كم مِن صبر ساعة قد أورثتْ فرحاً طويلاً و كم مِن لذّةٍ ساعة قد اورثت حزناً طويلاً؛چه بسا چند لحظه صبر كردن در برابر گناه، خوشحالي طولاني در پي دارد و چند لحظه لذت بردن و شهوت راني باعث حزن و اندوه طولاني ميشود.
چه بسا دختران و پسراني به خاطر لذت هاي زود گذر دچار بيماري هاي رواني و حتي امراض جسماني شده و عمري را به درد و رنج و حسرت مي گذرانند.