مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: نماز غفيله
فضيلت نماز غفيله را بيان كنيد.


پاسخ:
در خصوص فضيلت نماز غفيله به بيان يك روايت اكتفا مي شود: امام صادق(ع) فرمود: هر كه نماز غفيله بخواند، آنچه را كه از خدا بخواهد، به وي عطا كند.