مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: احكام اذان
آيا اذان و اقامه براي هر نماز واجب است گفته شود؟


پاسخ:
اذان و اقامه پيش از نمازهاي واجب يوميه مستحب است. بر استحباب اقامه تأكيد بيشتري شده است. امام صادق (ع) فرمود: هركس با اذن و اقامه نمازش را شروع كند، دو صف از ملائكه به او اقتدا مي كنند و هركس فقط با اقامه شروع كند، يك صف از ملائكه به او اقتدا ميكند مقدار هر صفّ فاصلة بين مشرق و مغرب است.