مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: برخورد با نامحرم
سلام كردن به نا محرم چه حكمي دارد؟


پاسخ:
سلام كردن به ديگران مستحب است و ثواب فراواني دارد و ثواب آن بر ثواب جواب دهنده فزوني دارد. امام حسين (ع) فرمود: براي سلام هفتاد ثواب است. 69 ثواب مخصوص سلام كننده است و يك ثواب مخصوص جواب دهنده.
امام صادق (ع) فرمود: ابتدا كننده به سلام به رحمت خدا و عنايت رسول خدا (ص) سزاوتراست.باز فرمود: پيامبر (ص) بر زنان سلام ميكرد و آنان جواب سلام پيامبر را ميدادند. امير المؤمنين (ع) نيز بر زنان سلام ميكرد، ولي برزنان جوان سلام نميكرد و ميفرمود: ميترسم صداي آنان مرا به خود جلب كند وگناهش بيشتر از ثوابش باشد.
سلام كردن به نامحرم اشكالي ندارد، ولي اگر خوف فتنه و به شهوت افتادن باشد، بهتر است سلام نكند يا اگر به او شك كنند كه مبادا قصدي دارد، سلام نكند.