مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: اعتماد به همسر
زن من بعضي از مواقع اعتمادش از من سلب مي شود و من هر چه واقعيت را بازگو مي كنم، نمي پذيرد. به نظر شما چه راهي براي قانع كردن و جلب اعتماد او وجود دارد؟


پاسخ:
براي جلب اعتماد ايشان لازم است از مرحلة گفتار خارج شويد و به مرحلة عمل درآييد، آن چه نزد مردم به ويژه در نظر همسر اهميت دارد، به كار بردن الفاظ زيبا و عبارات محبتآميز نيست، بلكه عمل شايسته و برخورد صحيح افراد است كه خواه ناخواه در دلها نفوذ ميكند و موجب جلب نظر ديگران مي گردد.
امام صادق(ع) ميفرمايد: عالمي كه به آگاهي و علمش عمل نميكند، موعظهاش از قلوب شنوندگان خيلي زود بيرون مي رود، همان طور كه باران بر سنگ صاف باقي نميماند.[15] مهمترين وسيلة جلب اطمينان و اعتماد، صدق و راستي ميباشد و خطرناكترين دشمن آن دروغ است. سعي كنيد به گفتهها و وعدههاي خود عمل كنيد و شب زودتر به خانه برويد. از سوء ظن بپرهيزيد و در عوض خوش بين باشيد.به او اعتماد كنيد تا يشان به شما اعتمادكند.
از آن جا كه زنان روحي حساس و لطيف دارند، زودتر از مردها از مشكلات زندگي خسته و رنجور ميشوند. در اين موارد آنها احتياج به دل جويي دارند مجموعه اين برخوردها قطعاً اعتماد و ايشان را جلب خواهد كرد.