مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: اعتكاف
شخص غير مكلف اگر مال مردم را بخورد و بعد توبه كند، آيا خداوند او را مي بخشد؟


پاسخ:
طلاق از مبغوض و منفورترين حلال ها مي باشد. امام صادق(ع) فرمود: چيزي از امور حلال در پيشگاه خدا، مبغوض تر از طلاق نيست.[16]
طلاق اگر چه داراي تأثير بسيار منفي در طول زندگي است، اما گاهي به ناچار و هنگامي كه راه چاره اي وجود ندارد، مجبور به طلاق مي شويم. تا از مشكلات احتمالي غير قابل جبران پيش گيري شود.
در مورد طلاقي كه زن بر مرد حرام مي شود و به سادگي قابل بازگشت نيست، علما مي نويسند: اگر زني را دو بار طلاق دهد وب ه او رجوع كند، يا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش كند، بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام است، ولي اگر بعد از طلاق سوم به ديگري شوهر كند، با چهار شرط به شوهر اوّل حلال مي شود. يعني مي تواند آن زن را دوباره عقد نمايد:
اوّل: آن كه عقد شوهر دوم هميشگي باشد و اگر مثلاً يك ماه يا يك ساله او را صيغه كند، بعد از آن كه از او جدا شد، شوهر اوّل نمي تواند او را عقد كند.
دوم: شوهر دوم بالغ باشد و با او نزديكي و دخول كند و بنابراحتياط واجب بايد انزال شود.
سوم: شوهر دوم طلاقش دهد يا بميرد.
چهارم: عدة طلاق يا عدّة وفات شوهر دوم تمام شود.[17]
انسان اگر به مشكلاتي كه ره آورد طلاق است (مشكلات عاطفي، اجتاعي و مهم تر از همه فرزندان كه معمولاً با از دست دادن ساية پدر يا مادر و يا هر دو به عوارض منفي و خطرناكي دچار مي شوند) فكر كند، سعي خواهد كرد از چنين حلالي فاصله بگيرد و در پي ايجاد بهانه نباشد تا كانون گرم زندگيش تهديد شود. زندگي تركيبي از تلخ و شيرين است. در هر زندگي مشتركي تمايز و تفاوت سليقه ها آشكار مي باشد. مهم توافق و هم زيستي مسالمت آميز و پايين آوردن توقعات بيش از حدّ است وگرنه طلاق محصول بهانه هاي انباشته شدة كوچكي است كه در ابتدا قابل پيش گيري مي باشد.

***
پاورقي:
[14] آيت الله فاضل لنكراني، جامع المسائل، ج 1، ص 386.
[15] آيت الله تبريزي، جامع الاحكام، ج 2، ص 304، پاسخ 1991.
[16] تفسير نمونه، ج 24، ص 225.
[17] توضيح المسائل مراجع.