عبارت قسمت
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] تعداد كل:365

رديف عنوان
  121   جستجو دانش واجب است  
  122   جوياي رياست  
  123   چشم چراني  
  124   حرام  
  125   حرام خواري  
  126   حرص  
  127   حرف زدن  
  128   حسادت  
  129   حسود  
  130   حسود به خود ضرر مي رساند  
  131   حكمت  
  132   حماقت  
  133   خرد  
  134   خرد ريشه آدمي  
  135   خردمند  
  136   خردمند از يك سوراخ دوبار گزيده نمي شود  
  137   خردمند هيچ كس را سبك نمي شمارد  
  138   خردمندي  
  139   خرده گيري كوبنده  
  140   خسيس آسايش ندارد  
  141   خسيس دوستي ندارد  
  142   خسيس كسي است كه...  
  143   خشم دل حكيم را نابود مي كند  
  144   خشم كليد همه بدي ها  
  145   خشنودي از خداوند  
  146   خواب روزه دار  
  147   خواب صبحگاهي  
  148   خوارشدن با خشن بودن  
  149   خواندن قرآن  
  150   خوبي به ديگران  
  151   خودپسندي  
  152   خودپسندي به خوبي ها لطمه مي زند  
  153   خودت بار خودت را بر دوش كش  
  154   خوش اخلاقي  
  155   خوش برخوردي  
  156   خوش بيني به رفتار ديگران  
  157   خوش رفتاري  
  158   خوش نيت  
  159   خوش همسايگي  
  160   خيانتكار