بازگشت

اسراف


***

السرف امر يبغضه الله.

اسراف، كاري است كه خداوند از آن نفرت دارد.***

كافي، ج 4، ص 52