بازگشت

آغاز كردن از كار مهم


***

فابدأ بالمهم.

از كار مهم آغاز كن.***

نزهة، ص 182