بازگشت

آدم افسرده


***

لا تثق بمودة ملول.

به دوستي آدم افسرده اعتماد مكن.***

تحف، ص 315