بازگشت

اميد به ديگران


***

من امل رجلاً هابه.

هر كس به كسي اميد بندد، او را بزرگ مي شمارد.***

بحار، ج 75، ص 228