بازگشت

آموزش دانش


***

تواضعوا لمن تعلمونه العلم.

براي آن كس كه به او دانش مي آموزيد، فروتني نماييد.***

كافي، ج 1، ص 36