بازگشت

اعتماد به خداوند باعث آگاه شدن مي شود


***

ثق بالله تكن عارفاً.

به خدا اعتماد كن تا آگاه و عارف شوي.


***

بحار، ج 75، ص 261