بازگشت

افسرده دل


***

ليس لملول صديق.

براي افسرده دل، دوست و رفيقي باقي نمي ماند.


***

تحف، ص 364