بازگشت

اعتماد به خداوند


***

ثق بالله تكن مؤمنا.

به خدا اعتماد كن تا مؤمن شوي.


***

بحار، ج 75، ص 192