بازگشت

احترام به بزرگان


***

عظموا كباركم.

بزرگانتان را احترم كنيد.

***

كافي، ج2، ص 165