درخت خرما


فرمود درباره درخت خرما فكر كرده كه خرما نر و ماده دارد در موقعي كه باردار مي شود لازم است گردي از درخت نر بر ماده بپاشند تا برسد و وضع حمل كند و ميوه آن رشد نمايد و شيرين شود.

اين درخت از تار و پودي بافته شده مانند جامه ها كه به دست مي بافتند يا حصيري كه از همان برگها و پوستها و نيهاي آن مي بافتند و براي آنكه بادهاي گران يا بار سنگين آن را نشكند و از بين نبرد، خداوند ساقه ها و ماسك آن را مانند پارچه از تار و پودي بافته تا نشكند و از بين نبرد و اجزاي اين خرماي شيرين در طول و عرض اين تار و پودها داخل شده و تا تمركز يابد و شيرين شود برسد اگر سنگين و محكم بود در سقفها بكار نمي توانست برد و از اين برگها چه انواع صنايع و ظريفه كاريها كه به كار مي بردند و از مصالح عظيمه كه در چوب و تخته است بر روي آب مقاومت مي كند و از آن كشتي مي سازند و در درياها سير مي نمايند.