انار


فرمود اي مفضل درباره انار فكر كن و عبرت بگير كه چگونه از آثار قدرت الهي دانه ها را در مانند پيه سفيد قرار داده و در جميع اطراف آن را پرده پوشانيده و تلهائي قرار داده و پهلوي هم نصب كرده و هر قسمت را محجوب به لفافه ها ساخته و آن لفافه ها را به لطافتي بافته كه عقل در آن حيران است خداوند عالم از ريشه به وسيله همين سفيدي پيه مانند غذاي آن دانه ها را مي رساند تا درشت و رسيده شود - و از آفات وارده به وسيله آن لفافه هاي نازك حفظ مي فرمايد و از سرما و گرما مصون مي دارد و همه از حكمتهاي الهي است.

شاعر خوب وصف كرده:
طبيعت لعل ساز لعل تراشيده باز

لعل تراشيده را پهلوي هم چيده بازپهلوي هم چيده را به نقره پيچيده باز

به نقره پيچيده را به حقه پوشيده بازبه حقه پوشيده را به نام ناميده نار