اصناف درختان


فرمود در اقسام و اصناف اشجار تفكر نما كه خداوند عالم اين درختان را سالي يكبار سرسبز و خرم مي دارد و ميوه مي دهد و مي خوابد و مانند مرده حرارت نباتي در درون بدنش حبس مي شود و پنهان مي گردد و در همان ايام حبس حرارت تكون نطفه مي كند مانند شبي كه در بستر توالد و تناسل مي خوابند زمستان ايام تكون نطفه نباتي در ريشه و ساق است تا كم كم بهار شود آنگاه وحي مي فرمايد فراش باد صبا را فرمايد تا فرش زمردين بگستراند و دايه ابر بهاري را فرمايد تا بنات نبات در مهد زمين بپروراند و به موسم قدوم ربيع شاخ را تاج شكوفه بر سر نهد و با اين حس و حركت انواع فواكه و اثمار از ريشه و ساقه بر سر شاخ مي رويد و پس از انواع شكوفه هاي الوان ميوه هاي لذيذ مي آفريند تا در تجمع و مهمانيها و ضيافتها حلواي لطيف و طعام لذيذي براي عيش و نوش آنها گردد.

فرمود اي مفضل انواع درختان باردار اقسام ميوه هاي لطيف در كف گرفته و در منظر و مرآي شما نهاده و در طبق اخلاق نهاده با تواضع در پيش روي شما مي گذارند و در صحن باغ شاخهاي گل و طبقهاي رياحين و نسرين ياسمين و غيره به دست برداشته كه هر كه را خواهي برگيري اگر عقل داري چرا ميزبان خود را نمي شناسي و اگر هشياري چرا اصناف اين لطايف را نمي فهمي و شكر ولي نعمت خود را نمي گذاري و اين همه ميوه ها و فواكه و رياحين و ازهار و شكوفه هاي الوان و اطعمه فراوان در باغ و بوستان و كوه و دشت و صحرا دست قدرت براي بندگان مهيا فرموده است - اما بشر كافر احسان و عاصي فرمان شده و به جاي آنكه اين همه نعم بي پايان را بشناسد و شكر كند كفران نموده است.