رطب و انگور


فرمود اي مفضل ببين رطب و انگور چه ميوه لذت بخشي است چه فاكه لطيف و شيريني است رنگ و طعم و كيفيت و كميت آن از جهت خوشه و دانه از غوره تا كشمش شدن در تمام مراحل ارزش دارد و مورد استفاده است اگر بنا بود اين ميوه مانند چنار بود كه جز براي سوزانيدن اثري نداشت خداوند عالم اين
ميوه هاي لذيذ را براي تمتع و التذاذ آدمي آفريده است تا رزق و روزي و مايه قدرت و قوت آنها گردد و شكر منعم حقيقي را بنمايند.