برگها


فرمود اي مفضل در خلقت برگها دقت كن و فكر نما كه چه رگهاي باريك و مجوفي در آنها خلق كرده كه شيره نباتي و تغذيه اصلي را از ريشه برگ جذب كند برخي از اين برگها غليظ و كلفت و برخي نازك و لطيف بعضي دراز و پهن و گروهي طويل و عريض يا باريك و ميان تهي مي باشند.

اين برگها و گلها كه با دست و ماشين و صنعتي مي سازند آن لطف و زيبائي برگها و گلهاي طبيعي را ندارد - به علاوه كه اين قدرت را ندارند كه با فاصله بسيار كمي اين اندازه برگ بسازند فرمود دست صانع قادر از گلهاي بديع و برگهاي لطيف و گياهان و درختان سرسبز و ريحان و شكوفه و شقايق - نعمان - و انواع ديگر گلها آنقدر آفريده كه از وجودش صحراها و كوهها و دشتها گلستان مي گردد - ريشه هاي ساقه هاي برگ به صلابت و متانت مانند لوله كشيهاي لطيف برگها را سبز و خرم و تر و تازه نگاه مي دارد تا پژمرده نگردد چه شيرين گفته است ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات را در مهد زمين بپروراند و درختان را لباس سبز ورق دربر گرداند و اديم زمين را فرش زمردين بگستراند و اين همه از قدرت علم و صنعت پروردگار است.