خلقت درختان


فرمود اي مفضل در خلقت درختان تأمل كن و اصناف گياهان كه براي تغذيه ي دائمي آنها مانند حيوانات دهان نداده بلكه از ريشه هاي متفرع آن در زير خاك از رطوبت خاك و مواد مختلف ارضي استفاده مي كنند - و از ريشه ها به ساقه ها و برگها و نوك شاخه ها و ميوه ها برساند - و زمين مانند مادر تربيت كننده نباتات است و ريشه هاي نباتات را چون پستان در دهان مي گيرد تا شير مي مكد و راست بايستد و به جانب چپ و راست ميل نكند - درختان صنوبر - چنار - نخل - نارگيل - ودرختان جنگلي عظيم چه مستقيم و صاف بلندبالا و محكم و قطور گشته و ميوه آورده است.

اي مفضل ببين بشر بيش از آنكه براي صنعت ساختمان فكر كند خداوند وسايل آن را تهيه و مقدر فرموده است و صنعت خيمه و اشباه آن را از روي خلق درختان كه مانند چتر در يك صف رديف كشيده اند ساخته اند چه خلقت بر صنعت مقدم است.