باد و آب


فرمود اي مفضل مسير بادها هم چون آبها از شمال به جنوب است زيرا آب را بايد باد و هوا جاري سازد و اگر چنين نبود آبها راكد مي ماند و سدها مانع حركت آب مي شد و عرصه زندگي بر مردم دشوار مي گرديد و چارپايان و نباتات بايد در محلي ثابت زيست كنند و قسمتي از روي كره زمين معطل بي ثمر مي ماند وحشيان و سبعان و درندگان نيز ناچار بودند نزديك آب و مجاور آدميان باشند آن وقت عيش و خوشي بر مردم حرام مي شد و به علاوه كه اگر آب راكد و منحصر بود نظافت مخصوص دسته اي مي شد و ديگران كه از آب دور بودند محروم از نظافت مي شدند فرمود منفعت آب بسيار است قابل شماره و احصاء نيست همين طور كه منشأ حيات و زندگي است علت مبقيه و نظافت هم هست.

فرمود معدن جواهرات چون مرجان و ياقوت - عنبر - مرواريد و مركز حيات حيوانات دريائي چون ماهي و مرغ آبي و غيره و همچنين ادويه و الياف دريائي و نباتات سواحل اقيانوسها و عطريات و بخور و عود و گياهان خوشبو همه از آب به وجود مي آيد.

درياها محلي است براي تجارت كه از چين به عراق و از هند به سيبريه مال التجاره مي بردند و بسياري از مواد غذائي و صنعتي و ادويه ها و عقاقيرها مال التجاره اي است كه بايد از درياها بگذرد.

نگارنده گويد نفط كه مواد چربي و عصاره مواد دروني زمين است و امروز در صنايع جهان يك سهمي بزرگ دارد بيش از پنجهزار و پانصد مواد از آن تاكنون استخراج كرده اند كه همه را مولود آب بايد دانست و بشر براي خداشناسي غافل از اين همه نعمتهاي الهي است كه در دسترس بشر گذاشته تا از آن استفاده كند و سپاسگزاري نمايد.