سرما و گرما


فرمود اي مفضل عبرت بگير از سرما و گرما كه يكي پس از ديگري مرتب بر اين عالم احاطه مي كند و گاهي هواي معتدل و زماني به شدت سرد و يا به شدت گرم مي نمايد و فصولي مي آورد (برخي از مناطق مانند جدي و فرقدين هشت فصل دارد) اين سرما و گرما بدن را دباغي مي كند و به اصلاح مي آورد و مسامات بدن را با عرق زياد يا پوشش تضمين بهداشت مي كند اگر اين دو هوا به شدت و ضعف و تعديل بر بدن وارد نمي شد انسان و حيوان هلاك مي شدند.

فرمود در اين فكر كن كه سرما به تدريج وارد بر گرما و گرما وارد بر سرما مي شود اگر اين هوا به سرعت بر هم وارد شوند همه را مريض مي سازند يا اگر دو شهر به سرعت سرد و گرم شود اهالي هر يك به رفتن شهر ديگري مريض و ناتوان مي شوند خداوند عالم به حكمت و مصلحت خود بين دو هوا را معتدل ساخته چه در زمان و چه در مكان تا موجب زيان و خسران حال مردم و حيوانات و نباتات نگردد - و حق تعالي به قدرت و علم خود سرما و گرما را به هم آميخته و فواصلي براي آنها مقرر فرموده مانند حمام كه دو فضا دارد يكي فاصله بين بيرون و درون آب گرم است تا انسان از هواي خارج به داخل ناگهان مريض نگردد و از اين تدريج
سلامتي و بهداشت تأمين شود و خود سرما و گرما در شدت موجب محو و نابودي بسيار از امراض و ميكروبها و عوامل سرايت مرض مي گردد و حيوانات ذره بيني و نامرئي موذي فضا و زمين را مي كشد تا بهداشت حفظ گردد.