اصل هوا


فرمود اي مفضل پيدايش هوا از قدرت الهي است و حركت آن همان باد است و صدا از اصطكاك اجسام در هوا حادث مي شود - و هوا آن را به قوه سامعه مي رساند - و مردم در تمام روز و شب محتاج به هوا هستند اگر تموج هوا نباشد نه تنها زنده نيستند در شئون زندگي هم به كاري نمي رسند زيرا بايد اصوات و الحان حاصله به وسيله هوا از دهن يكي به گوش ديگر برسد و حواس به وسيله هوا درك و احساس مي كند اگر اين سخنها و الحان و اصوات به وسيله تموج هوا پخش نمي شد و در هوا راكد مي ماند - فضا را پر مي كرد و كار بر مردم دشوار مي گرديد و محتاج به تجديد هوا و فضا مي شدند مانند كاغذي كه نوشته شود يا (فيلمي كه پر شود) بايد آن را عوض كرد ولي تموج هوا از گوينده به شنونده اثر مي بخشد و تمام مي گردد - خداوند عالم هوا را مانند كاغذ لطيفي قرار داه كه حامل سخن و اصوات و الحان گردد و فرقش با كاغذ همين است كه مي گيرد و پخش مي كند و براي گرفتن بار دوم فرسوده و كهنه نمي شود - فرمود اي مفضل حيات و زندگاني تمام موجودات مبني بر باد است اگر باد نمي بود همه مي مردند و نابود مي شدند.