منافع باد


فرمود اي مفضل تو را از منافع باد خبر مي دهم اگر باد نوزد امراض فراوان پديدار مي شود و سبزيها متعفن مي گردد و ميوه ها نارس و خراب و گنديده مي شود - نفسها در سينه ها حبس مي شد وبا و طاعون در ابدان شيوع مي يافت آفت در غلات و زراعات و باغستان و نخلستان ها فراوان مي گرديد - باد است كه تلقيح مي كند
درختان را و زنده و جاودان مي سازد مواليد را اگر باد نباشد شدت سرما و گرما اهالي نقطه ي را هلاك مي سازد باد است كه حرارت و برودت را تعديل مي كند و فرح و انبساط مي آورد و درختان و نباتات را زنده و سرسبز نگاه مي دارد.