درس توحيد روز سوم


مفضل مي گويد روز سوم با ولعي تمام صبح شرفياب شدم پس از نماز صبح امام جعفر صادق (ع) حمد و ثناي الهي فرمود و شكر و سپاس كرد كه بحمدالله تعالي خداي عالم ما را به علم و دانش تقويت فرمود و به حلم و فضيلت آراسته و هر كه در اطاعت ما قرار گيرد در بهشت عدن قرارگاه اوست - آنگاه فرمود اي مفضل خلقت انسان را براي تو شرح دادم و آنچه از براي خلقت و زيستن انسان لازم بود از بدو خروج از جزاير خالدات عدم تا دخول در پهنه و عرض تسعين هرم از احوال مختلفه بر او لازم بود آفريد و در صفحه تصوير او منعكس ساخت.

اي مفضل عجايب حكمتهاي الهي را براي تو گفتم و در خلقت و تصوير و تقدير ساير انواع حيوانات نيز شمه اي گفتم تا مفتاح گشايش ابواب علوم نبات و حيوان و انسان شناسي براي تو گردد و اكنون به ذكر افلاك و ثوابت و سيارات و اقمار مي پردازم تا بداني كه اين عالم بزرگ به هم ارتباط داشته و دارد و انسان مهمان تازه واردي است كه پس از آفريدن تمام اين موجودات و عوالم آمده تا از همه آنها استفاده كند و به كمال معنوي خود برسد.

فرمود اي مفضل آفتاب و ماه و ستارگان و فلك دوار و شب و روز و سرما و گرما و عناصر اربعه كه عبارت از زمين و آب و هوا و آتش و باران است و سنگها و كوهها و معادن و نباتات و درختها و آنچه در آنها ظاهر و هويداست همه موجب عبرت و مايه تفكر انسان است.

خوب در رنگ آنها فكر كن كه چه رنگ ملايم طبع و جالب نفس است كه نور ديده گان را تقويت مي نمايد حتي اگر در ديده گان ضعف و فتوري رخ داد به آسمان و آب و درختان نگاه كند و به رنگ كبود مايل به سياهي بنگرند چشم آنها قوت مي گيرد اطباء گفته اند هر كس كندي در ديده گانش رخ دهد در تغار كبود رنگي نگاه كند كه مملو از آب باشد تا بهبودي كامل حاصل نمايد.

فرمود اي مفضل در اين حكمتهاي الهي در الوان و رنگ آسمان كبود مايل به سياهي نگاه كن فكر كن چه كسي آن را به اين رنگ زيبا آفريده كه همه چيز در آن ظاهر و هويدا
است و متفكرين مردان با بصيرت از آن عبرت مي گيرند و ملحدان و زنديقان مات و متحير مي مانند.