شب پره


فرمود اي مفضل شب پره از حيوانات متوسط بين پرندگان و چهارپايان است و تشابهش به چهارپايان نزديكتر است تا به پرندگان زيرا دو گوش پهن دارد و دندانها و كرك دارد حامله مي شود و فرزند مي زايد و شير مي دهد و بول مي كند و بر چهار پا راه مي رود و اين ها همه خلاف صفات طيور و پرندگان است و برخلاف ساير مرغان شب بيرون مي آيد و قوتش از جانوران هوا مي باشد.

فرمود برخي از نادانان گمان كرده اند خفاش غذائي ندارد و غذاي آن نسيم هوا مي باشد و اين گمان از دو وجه باطل است.

اول آنكه از آن حيوان بول و فضله جدا مي شود كه نشانه غذا خوردن است.


دوم آنكه خداوند براي آن حيوان دندان آفريده اگر نسيم كه محتاج جويدن نبود و دندان بي فايده بود و خداوند عضو بي فايده ي نيافريده است.